اهداف و چشم انداز

 

هدف اصلی دوفصلنامه «مطالعات بین رشته­ای اقتصاد» این است که با معرفی دستاوردهای پژوهشی نوین در رشته­های مختلف و اقتصاد و همچنین ارتباط آن­ها با سایر علوم انسانی، همراه با تحلیل و نقد دیدگاه های مختلف، امکان هم‌افزایی و ارتباط علمی پژوهشگران را در سطح  ملی و بین المللی  فراهم آورد.

از این رو امید است این نشریه با ایجاد فضای گفتگوی سازنده در عرصه مباحث مختلف بین رشته­ای اقتصاد، بستر مناسبی را برای پژوهشگران و علاقمندان فراهم آورد.

این نشریه از مقالاتی که پیرامون مسایل مهم بین رشته­ای اقتصاد و سایر علوم، راهی برای حل پرسش های نظری و برون رفت از مشکلات عملی ارائه کنند، استقبال می نماید.

حوزه های موضوعی مورد تاکید در این نشریه شامل:

- مطالعات مربوط به ارتباط گرایش­های مختلف اقتصاد

-  اقتصاد و علوم سیاسی

-  اقتصاد و جامعه شناسی

-  اقتصاد و روانشناسی

- اقتصاد و فلسفه

- اقتصاد و ورزش

- اقتصاد و ریاضی

- اقتصاد و فیزیک

- اقتصاد و مالی