اعضای هیات تحریریه

سردبیر

سعید فراهانی فرد
گروه آموزشی اقتصاد اسلامی/ دانشکده علوم اقتصادی و اداری/ دانشگاه قم/ قم/ ایران

اقتصاد منابع/اقتصاد اسلامی

  • saeed.farahanifardgmail.com

مدیر مسئول

سید هادی عربی
گروه آموزشی اقتصاد اسلامی- دانشکده علوم اقتصادی و اداری- دانشگاه قم- قم ایران

اقتصاد بین الملل/اقتصاد توسعه

  • hadiarabigmail.com
  • 09121536912

اعضای هیات تحریریه

امید علی عادلی
گروه آموزشی اقتصاد اسلامی- دانشکده علوم اقتصادی و اداری- دانشگاه قم- قم- ایران

اقتصاد مالی/اقتصاد توسعه